EWS ervaart voordelen API-koppeling gasmeetmodule

Jaarlijks worden er meer dan 10.000 containers onderschept die mogelijk gassen en dampen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid. Het kan hierbij gaan om fumigatiegassen of productiedampen. Fumigatiegassen zijn gassen die bewust in het land van herkomst aan een container zijn toegevoegd om bijvoorbeeld levensmiddelen te beschermen tegen ongedierte. Bij aankomst in Rotterdam bevatten deze containers vaak nog restanten van deze gassen. Verreweg het grootste deel van de containers met schadelijke gassen en dampen bevatten echter productiedampen. Productiedampen zijn dampen die zich vanuit de producten vrijmaken tijdens het vervoer en hebben te maken met de aard van de lading. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gelijmde schoenen die wekenlang staan uit te harden in een gesloten container en aan hoge temperaturen worden blootgesteld. Om een container op een veilige manier te kunnen openen worden gasmetingen (ook wel gasvrijmetingen genoemd) verricht. EWS Group (hierna EWS) is één van de partijen die deze gasmetingen uitvoert. Om vertraging in het logistieke proces tot een minimum te beperken, is het noodzakelijk de gasmetingen zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De nieuwe API-koppeling tussen de Modality-gasmeetmodule en het systeem van EWS zorgt ervoor dat informatie tussen EWS en de terminal real-time wordt uitgewisseld. Terence Carnegie, Project Manager bij EWS, vertelt in dit artikel wat er allemaal komt kijken bij het verrichten van gasmetingen en welke belangrijke rol de API-koppeling tussen onze gasmeetmodule en het systeem van EWS speelt bij de optimalisatie van dit proces.

Wetgeving rondom het openen, lossen en laden van containers
De Nederlandse Arbowet beschrijft dat een werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van zijn of haar medewerkers. De Europese Unie heeft daarnaast wettelijk bepaald wat de maximale toegestane concentratie van een stof is waaraan aan medewerker op de werkplek mag worden blootgesteld, dit zijn de zogenoemde grenswaarden. Bij het lossen van een container wordt de container als werkplek beschouwd en is de wetgeving m.b.t. grenswaarden van kracht.
Naast Arbowetgeving krijgen organisaties bij het behandelen van containers ook te maken met douanewetgeving. De douane heeft een lijst opgesteld van schadelijke gassen en dampen waarop een container minimaal gecontroleerd moet worden.
Er wordt streng gecontroleerd op het naleven van wetgeving en voorschriften. Bij een controle van de arbeidsinspectie wordt bijvoorbeeld nagegaan of er een beleid is m.b.t. het beschermen van werknemers tegen gassen of dampen in containers. EWS brengt deze risico’s samen met de opdrachtgever in kaart en bepaalt het aantal te verrichten gasmetingen aan de hand van de ABC-methode. Dit is een methode waarbij, op basis van de risico’s, steekproefsgewijs metingen worden uitgevoerd. EWS inventariseert de risico’s aan de hand van de informatie van de opdrachtgever. Hierbij kun je denken aan de aard van de producten, verpakkingsmateriaal, land van herkomst etc. Vervolgens wordt tijdens de eerste periode een 100% meting verricht, dat wil zeggen dat alle containers worden gemeten. EWS meet welke gassen en dampen zich nu daadwerkelijk in een container bevinden en rapporteert dit aan de klant. Aan de hand van deze uitvoerige analyse wordt in samenspraak met de klant een statistisch onderbouwd meetprotocol opgesteld waarmee voldaan wordt aan de wetgeving, rekening houdend met het economisch belang van de klant.

Procedure gasmetingen importcontainers
Bij het verrichten van gasmetingen bij importcontainers zijn minimaal drie partijen betrokken; een terminal of logistiek dienstverlener, de gespecialiseerde partij die de metingen uitvoert (in dit geval EWS) en het warehouse welke de container in ontvangst neemt. De terminal meldt de te verwachten containers aan bij EWS. Dit gebeurt meestal vanaf een week tot een dag van tevoren. De terminal stuurt de aanmeldingen via de gasmeetmodule binnen het Modality-systeem. De Modality-gasmeetmodule zorgt ervoor dat risicocontainers automatisch worden geblokkeerd. Deze selectie vindt plaats op klantbasis. De blokkade wordt pas opgeheven wanneer de gasmeting is uitgevoerd en de digitale gasvrijverklaring aan de container wordt gekoppeld. Vanuit de gasmeetplanning wordt een export gemaakt naar Excel waarop de te meten containers staan en de locatie waarop deze containers zich bevinden. Het nadeel van het sturen van een export uit het systeem is dat deze informatie vanaf het moment van versturen alweer achterhaald is. Denk aan containers die vertragen, locaties die veranderen etc. Inmiddels werkt Modality-klant BTT met een directe API tussen de gasmeetmodule en het systeem van EWS. Deze koppeling zorgt ervoor dat wijzigingen direct zichtbaar zijn voor EWS en zij altijd een up-to-date overzicht hebben van de containers waarop metingen verricht moeten worden en de locaties waarop de containers zich bevinden.

Terence: “De Modality-gasmeetmodule bood destijds al een flinke verbetering ten opzichte van klanten die zonder deze module werken. Sinds we met de API-koppeling werken gaat er helemaal een wereld voor ons open. Wat de terminal ziet, zien wij.”

EWS maakt dagelijks een planning voor de operationele teams. Tot 16:00 uur kunnen containers aangemeld worden die de volgende dag moeten worden gemeten. Automatisch wordt bepaald welke containers gemeten gaan worden volgens de steekproefmethode. Vallen er bijvoorbeeld tien containers binnen de risicocategorie en is de afspraak met de klant dat hiervan vijf containers gemeten moeten worden, dan worden deze vijf automatisch geselecteerd. De planning informeert vervolgens de verschillende operationele teams en doet dit uiterlijk om 20:00 uur. De operationele teams starten hun werkdag op de terminal de volgende dag tussen 05:00 en 06:00 uur. Het komt regelmatig voor dat een container zich niet op begane grond bevindt. De teams van EWS werken daarom met ladders en hoogwerkers en kunnen hierdoor hun werkzaamheden uitvoeren in stacks tot vijf containers hoog. EWS werkt met onder andere SIFT-MS techniek. Met deze techniek wordt minimaal één liter lucht uit een container ‘getrokken’ en opgevangen in een speciale luchtzak (Tedlar bag). Iedere luchtzak wordt voorzien van een unieke barcode. De lucht in deze zak wordt vervolgens met een SIFT-MS-apparaat geanalyseerd. De operationele teams van EWS werken altijd in duo verband. Eén medewerker neemt continu luchtmonsters af en de andere collega gebruikt deze monsters om de analyse uit te voeren.

EWS ervaart voordelen API-koppeling gasmeetmodule

SIFT-MS analyse van luchtmonster uit container

Procedure ontgassen
EWS voert gasmetingen uit op 15.000 tot 20.000 containers per maand (binnen Europa). Van deze containers wordt ongeveer 8% afgekeurd. Dat wil zeggen dat de concentratie van de aanwezige gassen zich boven de afgesproken grenswaarde bevindt. Dat betekent overigens niet altijd dat deze concentratie direct schadelijk is voor mensen. De grenswaarden zijn vaak gebaseerd op een blootstelling aan de gassen van acht uur of meer (een volledige werkdag).
Wanneer een container wordt afgekeurd, moet deze naar het ventilatievak worden verplaatst. Het systeem geeft de locatie van het ventilatievak weer. De container wordt ‘ontgast’ door deze te ventileren. De wijze van ventileren hangt af van het type gas of damp, de gemeten concentraties, de wijze van beladen en de ladingsgraad. Zo kun je de container natuurlijk ventileren, waarbij de deuren worden geopend en er een natuurlijke vermenging met de buitenlucht plaatsvindt. Ook zijn er meerdere manieren van geforceerd ventileren. Dit gebeurt door ofwel het aanzuigen van frisse lucht via de luchtroosters, het ventileren met behulp van ventilatoren of het inbrengen (blazen) van grote hoeveelheden lucht in de container. Per situatie adviseert EWS een ventilatiemethode en vermeld deze op het meetrapport. Nadat de container geventileerd is, wordt de ventilatie uitgezet en na een aantal uur voert EWS een hermeting uit. Standaard adviseert EWS om een goedgekeurde container binnen 24 uur te openen (lossen). In geval van afkeuring, adviseert EWS de container te openen na hetzelfde aantal uur dat heeft plaatsgevonden tussen het uitzetten van de ventilatie en het verrichten van de meting. Wordt bijvoorbeeld vier uur nadat de ventilatie is uitgezet een hermeting gedaan en zijn de waarden goed, dan adviseert EWS de container binnen vier uur te lossen.

EWS ervaart voordelen API-koppeling gasmeetmodule

Procedure ontgassen

Procedure begassen exportcontainers
Naast het ontgassen van importcontainers houdt EWS zich ook bezig met het ‘begassen’ van exportcontainers. Een groot deel hiervan zijn containers met boomstammen die vanuit Europa naar China worden geëxporteerd. Dit begassen vindt plaats in een aparte veiligheidszone. Binnen Nederland bestaan er maar enkele van deze veiligheidszones. Deze veiligheidszones bevinden zich op inland terminals, maar ook op enkele zeehaventerminals. EWS kan van verschillende partijen opdracht tot begassen ontvangen. Denk hierbij aan de terminal, maar bijvoorbeeld ook expediteurs of lading eigenaren. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de containers op de veiligheidszone worden geleverd, waar EWS vervolgens zorgt voor de begassing.

Voordelen API-koppeling gasmeetmodule & EWS
Zo’n dertien jaar geleden zijn de eerste Modality-klanten met de gasmeetmodule gaan werken. Het voordeel van deze gasmeetmodule is dat er een export gemaakt kan worden volgens een vaste lay-out, die EWS weer één-op-één kan importeren. Dit scheelt al een hoop handmatig werk voor EWS ten opzichte van klanten die niet met de Modality-gasmeetmodule werken. Het nadeel van deze export is, zoals eerder aangegeven, dat data snel achterhaald is en er nog steeds handmatige handelingen aan te pas komen.

Terence: “De snelheid van onze communicatie via de API-koppeling is echt niet normaal. Vertraging kost geld. De API-koppeling is hier echt het antwoord op. De enige informatie die wij nodig hebben is het containernummer, beschikbaarheid, lading en positie op de terminal. Door de API-koppeling zien we heel specifiek alleen de informatie die wij nodig hebben.”

Dankzij de API-koppeling kan de benodigde data dus veel sneller worden gedeeld. Ook wordt de veiligheid vergroot. Voorheen moesten medewerkers van EWS aan de hand van het Excel-overzicht handmatig aangeven welke containers geselecteerd waren voor een gasmeting. Met de API-koppeling worden deze containers automatisch geblokkeerd, totdat EWS de gasvrijverklaring heeft aangeleverd. Zo is het zeker dat de container de terminal niet verlaat, voordat de gasmeting is verricht en de waarden akkoord zijn bevonden.
De API-koppeling biedt nog een groot voordeel voor EWS. Wanneer er, aan de hand van eerdergenoemd voorbeeld, tien risico-containers binnenkomen, dan worden deze dus alle tien automatisch geblokkeerd in het Modality-systeem. Volgens afspraak moeten op vijf containers gasmetingen worden verricht. Zijn deze metingen goed, dan worden de overige vijf ook vrijgegeven. Wordt één van de containers echter afgekeurd, dan geeft het systeem automatisch aan dat de overige vijf ook moeten worden gemeten. Zonder de API-koppeling is dit proces veel omslachtiger. De gasmeetkundige belt de planning op, de planning meldt dit aan customer service, customer service gaat weer terug naar de terminal, enz.

Het werken met de API-koppeling tussen de Modality-gasmeetmodule en het systeem van EWS zorgt ervoor dat containerdata snel uitgewisseld kan worden en gasmeetpartijen zoals EWS altijd over real-time informatie beschikken. Metingen kunnen hiermee efficiënter worden verricht, de bijbehorende administratie kan sneller worden verwerkt en fouten worden geminimaliseerd. Wilt u meer weten over onze API-koppeling met EWS of onze gasmeetmodule? Neem dan direct contact op met onze salesafdeling via +31 (0) 180 531 035 of sales@modality.nl.

Andere berichten

 • De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
  9 maart 2024
  De positieve impact van de Barge Planning Optimizer op de planning van de West-Brabant Corridor
 • Automatiseringsoplossingen aan de waterzijde
  7 februari 2024
  Automatisering aan de waterzijde; efficiënte communicatie tussen barge operator, rederij, schipper en terminal
 • Handlings minimaliseren door automatisering stacking rules
  19 december 2023
  Terminaloptimalisatie door automatisering stacking rules