Blog


Voor meer informatie over voor u interessante ontwikkelingen kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via de contact pagina.


Toepassing van webapplicaties speelt cruciale rol bij automatisering inlandterminal CCT
Toepassing van webapplicaties speelt cruciale rol bij automatisering inlandterminal CCT

Het koppelen van webmodules aan de centrale ICMS-applicatie speelt een belangrijke rol in de vergaande automatisering van inlandterminals. In een eerder interview met CTVrede werd al duidelijk welke cruciale rol webapplicaties vervullen in het automatiseren van de buitenoperatie. Peter van Veelen, General Manager bij Combined Cargo Terminals (CCT), licht in dit artikel toe welke diversiteit aan webapplicaties CCT heeft toegepast. En belangrijker nog, in welke voordelen (en voorsprongen) het gebruik van webapplicaties heeft geresulteerd.

Procesoptimalisatie door het gebruik van webapplicaties
CCT biedt niet alleen uitstekende op- en overslagfaciliteiten voor diverse modaliteiten, de terminal dient ook als een strategische aanloophaven voor shortsea-trajecten van en naar bestemmingen in Noord-Europa, Zuid-Europa en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werken ze in een partnerschap met Barge Terminal Tilburg (BTT) en Oosterhout Container Terminal (OCT) aan het optimaliseren van de goederenstromen van en naar de Rotterdamse haven. Om de verschillende operationele processen rondom deze diensten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zijn er diverse webapplicaties ontwikkeld en geïntegreerd. Het gebruik van deze webapplicaties, heeft voor CCT de volgende voordelen opgeleverd:

  • - Efficiëntere operatie
  • - Betere controles
  • - Schaalbare processen
  • - Betere en snelle communicatie naar de klant
  • - Beter inzicht in data goederenstromen

In de volgende alinea’s lichten wij toe welke applicaties CCT heeft geïmplementeerd en welke toegevoegde waarde iedere afzonderlijke applicatie heeft opgeleverd.

Reachstacker Applicatie CCT


Reachstacker webapplicatie
Zo’n vijf jaar geleden is CCT begonnen met het ontwikkelen van een reachstacker webapplicatie, als vervanger voor de al langer in gebruik zijnde tradionele wireless applicatie. De minder gebruiksvriendelijke en enigszins logge schermen uit de reachstackers konden daardoor vervangen worden door handzame tablets. Het gebruik van de webapplicatie voor deze toepassing zorgt ervoor dat medewerkers in de buitenoperatie goede controles kunnen uitvoeren en foto’s kunnen maken van eventuele bijzondere situaties en schades. De implementatie van de reachstacker applicatie vormde voor CCT een belangrijke test. Peter: “We keken hierbij of het project met de reachstacker webapplicatie haalbaar en schaalbaar was. Al vrij snel kwamen we erachter dat de implementatie succesvol was en zagen we de potentie voor andere toepassingen.”

De succesvolle implementatie van de reachstacker applicatie gaf CCT een goed beeld van de mogelijkheden en voordelen die het optimaliseren van andere processen kon opleveren. Al snel werden er meerdere webapplicaties ontwikkeld en geïmplementeerd.

Webmodule Kadeplanning CCT


Transportplanning terminaltrekkers, stuwplan en kadeplanning
Na de toepassing van de reachstacker webapplicatie, werden ook de transportplanning en de transportorders van de terminaltrekkers overgezet op een webapplicatie. Zo kon er nog efficiënter gepland worden en kon statusinformatie sneller en nauwkeuriger doorgegeven worden aan de klant. Op eenzelfde webapplicatie kan sindsdien ook het stuwplan van de schepen die voor de kade liggen worden ingezien. De controleur kan op een tablet nauwgezet het laad- en losplan volgen en hoeft geen gebruik meer te maken van papieren lijsten. Wat niet alleen veel sneller werkt maar vooral bij slecht weer de nodige praktische voordelen met zich meebrengt. Wat tot op heden echter nog het grootste voordeel heeft opgeleverd, is het ontwikkelen van een webapplicatie voor de kadeplanning. Planners en werkvoorbereiders hebben dankzij deze applicatie realtime overzicht van de nog te verwachten lading en welke containers al geladen zijn.

Peter: “Niet alleen kan er nu veel sneller gepland worden en is het systeem veel minder foutgevoelig (ten opzichte van de vroegere Excel-overzichten), ook kun je nu met 30 man tegelijkertijd in de web omgeving werken.”

Het kantoor van CCT is uitgerust met voyage monitoren die een actuele weergave van de kadeplanning laten zien. Naast planning en werkvoorbereiding, maken ook customer service en de chauffeursbalie dankbaar gebruik van de actuele laad- en losinformatie.

Verdere optimalisatie logistieke processen
De continue drive van CCT om logistieke processen verder te optimaliseren heeft ervoor gezorgd dat de reguliere tablets inmiddels vervangen zijn door professionele industriële varianten. Ook is CCT van een wifi-verbinding overgestapt op het 4G netwerk om zo een nog beter bereik te creëren en ook de terminaltrekkers te kunnen blijven volgen wanneer deze het terrein verlaten. Momenteel werken CCT en Modality aan de ontwikkeling van een digitaal stackoverzicht. Deze stackplanning moet ervoor gaan zorgen dat er ‘jobgestuurd’ gewerkt kan gaan worden. Een medewerker op een reachstacker kan nu bijvoorbeeld nog zelf bepalen welke activiteiten hij of zij in welke volgorde verricht. Om de effectiviteit verder te verbeteren, zal in de toekomst het systeem hierin bepalend zijn. Ook wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een klantportaal.

Peter: “We bedienen verschillende type klanten. Onze klanten die intermodaal transport uitvoeren hebben bijvoorbeeld een andere informatiebehoefte dan de shortsea-operators. Beide type klanten krijgen straks hun eigen portaal met daarin hun eigen informatievoorziening. Zo kunnen we douanestatus, laad- en loslijsten of voorraden weergeven.”

Voordelen voor uw inlandterminal
Het ontwikkelen en integreren van webapplicaties vormt dus een cruciale stap bij het automatiseren en vergroten van de effectiviteit van inlandterminals. Het verkrijgen van actueler inzicht in data, het verbeteren en het sneller uit kunnen voeren van handelingen en processen, het minimaliseren van foutmarges en het accurater kunnen terugkoppelen van informatie naar de klant zijn de belangrijkste voordelen van het werken met webapplicaties. Wilt u weten welke mogelijkheden er voor uw processen zijn? Of heeft u advies nodig in het bepalen van de prioriteiten en het maken van een stappenplan? Wij denken graag met u mee! Via onderstaande button kunt u direct contact met ons opnemen.
Contact


Modality verbindt klanten met zeehavens in Noord-Europa
Modality verbindt klanten met zeehavens in Noord-Europa

Snelheid, accuraatheid en het verhogen van de veiligheid zijn belangrijke redenen waarom Europese zeehavens en de daar aanwezige deepsea terminals sterk gericht zijn op automatisering en digitalisering. Het uitwisselen van informatie door middel van Electronic Data Exchange (EDI) speelt een centrale rol in automatisering en digitalisering. Waar ooit gestart is met het opzetten van bilaterale EDI-verbindingen, zijn de grootste Europese havens in de loop der tijd van start gegaan met modernere initiatieven. Modality verbindt haar klanten met de grote zeehavens in Noord-Europa door nauwe samenwerking met havenbedrijven en actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van alle EDI-trajecten in de verschillende havens.

Informatie-uitwisseling door middel van EDI-berichten
Van origine moesten onder andere barge-operators papieren lijsten uitwisselen om containers te kunnen laden of lossen in de zeehavens. Het uitwisselen van informatie, zoals pincodes en boekingsnummers, gebeurt tegenwoordig door middel van EDI-berichten. De deepsea terminals in de zeehaven hebben hiervoor verplichte EDI-richtlijnen opgesteld.
De verschillende terminals hebben deze richtlijnen echter op verschillende manieren geïmplementeerd. Modality volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende havens op de voet. Hieronder volgt een overzicht van operationele EDI-interfaces en actuele ontwikkelingen voor de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Bremerhaven.

Informatie-uitwisseling in Rotterdam
Waar Modality ooit samen met ECT de eerste bilaterale EDI-verbinding opzette, loopt inmiddels vrijwel alle communicatie voor het afhalen en inleveren van containers bij zeeterminals door binnenvaart, spoor en truck via Portbase. De haven van Rotterdam heeft de berichtgeving hiermee gecentraliseerd. Binnen de EDI-verbindingen onderscheiden we de traditionele EDI-interface (Edifact COPINO-scenario Barge/Rail/Truck) en de modernere MCA-variant (API-interface). Deze API-koppeling zorgt voor een grotere toename in afhandelsnelheid en verrijking van de bestaande containerdata, zoals cargo opening en cargo closing tijden. Meer informatie over de overgang naar MCA Barge kunt u vinden in ons artikel: https://www.modality.nl/nl/blog/overgang-naar-mca-barge. Op termijn zullen ook de traditionele COPINO-scenario’s voor truck en rail overgaan naar de MCA-variant.

Informatie-uitwisseling in Antwerpen
Ook in Antwerpen dienen logistieke partijen zich via EDI-berichten voor te melden voor het uithalen of inleveren van containers. Daarbij spelen twee partijen een belangrijke rol; PSA en DP World. Het versturen van EDI-berichten is in Antwerpen decentraal geregeld.

PSA & DP World
Het huidige traditionele model bij de PSA-terminals, inclusief MSC PSA European Terminal (MPET), bestaat uit een Edifact-COPINO scenario voor barge en rail activiteiten en een XML-interface voor trucks die containers komen halen of brengen. Ook DP World kent in het huidige model een tradioneel Edifact-COPINO scenario voor barge en rail en een XML-interface voor de trucks. Beide systemen werken door middel van één-op-één verbindingen.

Certified Pick-up
In de tweede helft van dit jaar zal in de haven van Antwerpen voor het uithalen van volle importcontainers het zogenaamde “Certified Pick-up (CPU)” proces worden toegepast. De haven van Antwerpen creëert met CPU een extra beveiliging in het opvragen van pincodes. Modality specificeert en ontwikkelt momenteel een aantal modules waarbij klanten, desgewenst, het CPU-proces kunnen integreren binnen hun bestaande Modality-systeem.

Informatie-uitwisseling in Hamburg en Bremerhaven
Ook voor de havens van Hamburg (met deepsea terminals HHLA, Eurogate en Unikai) en Bremerhaven (Eurogate, NTB) is Modality bekend met de benodigde EDI-scenario’s en kan deze in het bestaande Modality-systeem integreren.

Wilt u inspelen op deze ontwikkelen en één of meerdere EDI-koppelingen ook in uw systeem integreren? Neem contact op en wij bespreken graag de mogelijkheden!

Contact


Snel en breed delen van data beperkt impact verstoringen
Snel en breed delen van data beperkt impact verstoringen

De stremming van het Suezkanaal vorige maand was voor publieksmedia belangrijk nieuws. Het publiek werd zich ineens bewust van de kwetsbaarheid van productie- en transportketens. Indrukwekkende beelden van een (in verhouding) kleine graafmachine naast de boeg van een gigantisch vastgelopen containerschip, in combinatie met uitspraken over de ‘tsunami aan containers’ onderweg naar Rotterdam trokken de aandacht.

Terugkijkend is het gevaarlijk te stellen ‘dat het allemaal wel meeviel’. In tegendeel: juist dankzij snel en adequaat reageren, met digitale technieken, zijn problemen voorkomen. Zoals het real time delen van data in feite bijna dagelijks problemen voorkomt. Niet voor niets lanceerde Portbase in dit geval direct een webpagina waarop de ETA van de verschillende vertraagde schepen continu kan worden gevolgd.

Wie, zoals bijvoorbeeld een barge-operator, actief is tussen de diepzeehavens en het achterland weet dat er onzekerheden zijn die de planning van een tijdige afhandeling van (intercontinentale) lading kunnen verstoren. Denk aan ongunstige waterstanden op de rivieren, stakingen, files of congestie op zeeterminals – om maar wat uitdagingen te noemen.

Geen invloed op het weer
Op het weer, de waterstanden en eventuele verstoorde arbeidsrelaties in de haven hebben we als Modality geen invloed. Wel richten wij onze software zo in dat de supply chain zo accuraat mogelijk bewaakt kan worden en dat verstoringen direct en pro-actief worden gesignaleerd. Dat is slechts mogelijk met een optimale uitwisseling van data.

Vertragingen bij de diepzeeterminals (‘congestie’) hebben voor barge-operators minder impact als informatie tijdig bekend is en gedeeld wordt. Van beschikbare ligplaatsen tot time-slots bij de afhandeling, van vertraging op zee tot waterstanden op de Rijn: de reis tussen zeehaven en achterland is vaak accurater te plannen dan een wegtraject – als partijen informatie goed delen en verwerken. Modality is de draaischijf bij het delen van die data, zoals bijvoorbeeld bij Melding Container Achterland (MCA).

MCA en integrale planning
Binnenvaartbezoeken en -containers worden bij MCA Barge via één portaal voorgemeld bij terminals en depots. MCA Barge levert bovendien de input voor de integrale planning van ieder havenbezoek. Dit levert belangrijke voordelen op, zoals een uniforme werkwijze voor alle terminals en depots en het voorafgaand aan voormelding opvragen van de containerstatus.

Diverse maatregelen
Wijzigingen in de planning als gevolg van congestie zullen blijven bestaan. Gelukkig wordt het probleem op verschillende manieren aangepakt. Ten eerste fysiek: door het aanleggen van extra ligplaatsen voor binnenschepen.

Verder zijn het de grotere partijen die op basis van ‘fixed window’ afspraken bij de zeeterminals de vertraging in de zeehaven tot een minimum proberen te beperken.

Voor partijen die niet de volumes hebben om zulke afspraken te maken is de oprichting van het Barge Transferium Maasvlakte een welkome verbeterstap geweest.

BTM is een samenwerking tussen Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en een consortium van inland terminals en barge-operators. Bij deze samenwerking stelt ECT op afgesproken dagen en tijden een stuk kade met kraan en kraanteam ter beschikking aan het consortium tegen een vast tarief.

De barge-operators nemen bij BTM zelf de planning voor hun rekening en de deelnemende partijen bepalen in onderling overleg wanneer en hoe vaak zij voor de kade komen. Ook bij dit initiatief is het digitaal delen van informatie essentieel om het bovengenoemde ‘onderling overleg’ te laten slagen.

API
Moderne systemen maken bij de uitwisseling van gegevens gebruik van zogenaamde API’s (Application Programming Interfaces). Het grote voordeel van die techniek is de snelheid en standaardisatie. De binnen de API aangeboden informatie is direct beschikbaar voor alle gebruikers in de keten die er technisch gebruik van willen en kunnen maken.

Juist een crisis als de Suez-stremming maakt duidelijk wat digitale informatie de ketenpartijen kan opleveren. Modality deelt en verwerkt de data voor u, opdat uw klanten niet of nauwelijks geraakt worden door verstoringen.

Wilt u weten wat het delen en verwerken van data voor uw organisatie betekent? Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek. Via onderstaande knop kunt u direct contact opnemen.

Contact

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U vindt meer informatie over cookies in onze cookieverklaring.