Blog


Voor meer informatie over voor u interessante ontwikkelingen kunt u contact opnemen met onze sales afdeling via de contact pagina.


Modality verbindt klanten met zeehavens in Noord-Europa
Modality verbindt klanten met zeehavens in Noord-Europa

Snelheid, accuraatheid en het verhogen van de veiligheid zijn belangrijke redenen waarom Europese zeehavens en de daar aanwezige deepsea terminals sterk gericht zijn op automatisering en digitalisering. Het uitwisselen van informatie door middel van Electronic Data Exchange (EDI) speelt een centrale rol in automatisering en digitalisering. Waar ooit gestart is met het opzetten van bilaterale EDI-verbindingen, zijn de grootste Europese havens in de loop der tijd van start gegaan met modernere initiatieven. Modality verbindt haar klanten met de grote zeehavens in Noord-Europa door nauwe samenwerking met havenbedrijven en actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van alle EDI-trajecten in de verschillende havens.

Informatie-uitwisseling door middel van EDI-berichten
Van origine moesten onder andere barge-operators papieren lijsten uitwisselen om containers te kunnen laden of lossen in de zeehavens. Het uitwisselen van informatie, zoals pincodes en boekingsnummers, gebeurt tegenwoordig door middel van EDI-berichten. De deepsea terminals in de zeehaven hebben hiervoor verplichte EDI-richtlijnen opgesteld.
De verschillende terminals hebben deze richtlijnen echter op verschillende manieren geïmplementeerd. Modality volgt de ontwikkelingen binnen de verschillende havens op de voet. Hieronder volgt een overzicht van operationele EDI-interfaces en actuele ontwikkelingen voor de havens van Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Bremerhaven.

Informatie-uitwisseling in Rotterdam
Waar Modality ooit samen met ECT de eerste bilaterale EDI-verbinding opzette, loopt inmiddels vrijwel alle communicatie voor het afhalen en inleveren van containers bij zeeterminals door binnenvaart, spoor en truck via Portbase. De haven van Rotterdam heeft de berichtgeving hiermee gecentraliseerd. Binnen de EDI-verbindingen onderscheiden we de traditionele EDI-interface (Edifact COPINO-scenario Barge/Rail/Truck) en de modernere MCA-variant (API-interface). Deze API-koppeling zorgt voor een grotere toename in afhandelsnelheid en verrijking van de bestaande containerdata, zoals cargo opening en cargo closing tijden. Meer informatie over de overgang naar MCA Barge kunt u vinden in ons artikel: https://www.modality.nl/nl/blog/overgang-naar-mca-barge. Op termijn zullen ook de traditionele COPINO-scenario’s voor truck en rail overgaan naar de MCA-variant.

Informatie-uitwisseling in Antwerpen
Ook in Antwerpen dienen logistieke partijen zich via EDI-berichten voor te melden voor het uithalen of inleveren van containers. Daarbij spelen twee partijen een belangrijke rol; PSA en DP World. Het versturen van EDI-berichten is in Antwerpen decentraal geregeld.

PSA & DP World
Het huidige traditionele model bij de PSA-terminals, inclusief MSC PSA European Terminal (MPET), bestaat uit een Edifact-COPINO scenario voor barge en rail activiteiten en een XML-interface voor trucks die containers komen halen of brengen. Ook DP World kent in het huidige model een tradioneel Edifact-COPINO scenario voor barge en rail en een XML-interface voor de trucks. Beide systemen werken door middel van één-op-één verbindingen.

Certified Pick-up
In de tweede helft van dit jaar zal in de haven van Antwerpen voor het uithalen van volle importcontainers het zogenaamde “Certified Pick-up (CPU)” proces worden toegepast. De haven van Antwerpen creëert met CPU een extra beveiliging in het opvragen van pincodes. Modality specificeert en ontwikkelt momenteel een aantal modules waarbij klanten, desgewenst, het CPU-proces kunnen integreren binnen hun bestaande Modality-systeem.

Informatie-uitwisseling in Hamburg en Bremerhaven
Ook voor de havens van Hamburg (met deepsea terminals HHLA, Eurogate en Unikai) en Bremerhaven (Eurogate, NTB) is Modality bekend met de benodigde EDI-scenario’s en kan deze in het bestaande Modality-systeem integreren.

Wilt u inspelen op deze ontwikkelen en één of meerdere EDI-koppelingen ook in uw systeem integreren? Neem contact op en wij bespreken graag de mogelijkheden!

Contact


Snel en breed delen van data beperkt impact verstoringen
Snel en breed delen van data beperkt impact verstoringen

De stremming van het Suezkanaal vorige maand was voor publieksmedia belangrijk nieuws. Het publiek werd zich ineens bewust van de kwetsbaarheid van productie- en transportketens. Indrukwekkende beelden van een (in verhouding) kleine graafmachine naast de boeg van een gigantisch vastgelopen containerschip, in combinatie met uitspraken over de ‘tsunami aan containers’ onderweg naar Rotterdam trokken de aandacht.

Terugkijkend is het gevaarlijk te stellen ‘dat het allemaal wel meeviel’. In tegendeel: juist dankzij snel en adequaat reageren, met digitale technieken, zijn problemen voorkomen. Zoals het real time delen van data in feite bijna dagelijks problemen voorkomt. Niet voor niets lanceerde Portbase in dit geval direct een webpagina waarop de ETA van de verschillende vertraagde schepen continu kan worden gevolgd.

Wie, zoals bijvoorbeeld een barge-operator, actief is tussen de diepzeehavens en het achterland weet dat er onzekerheden zijn die de planning van een tijdige afhandeling van (intercontinentale) lading kunnen verstoren. Denk aan ongunstige waterstanden op de rivieren, stakingen, files of congestie op zeeterminals – om maar wat uitdagingen te noemen.

Geen invloed op het weer
Op het weer, de waterstanden en eventuele verstoorde arbeidsrelaties in de haven hebben we als Modality geen invloed. Wel richten wij onze software zo in dat de supply chain zo accuraat mogelijk bewaakt kan worden en dat verstoringen direct en pro-actief worden gesignaleerd. Dat is slechts mogelijk met een optimale uitwisseling van data.

Vertragingen bij de diepzeeterminals (‘congestie’) hebben voor barge-operators minder impact als informatie tijdig bekend is en gedeeld wordt. Van beschikbare ligplaatsen tot time-slots bij de afhandeling, van vertraging op zee tot waterstanden op de Rijn: de reis tussen zeehaven en achterland is vaak accurater te plannen dan een wegtraject – als partijen informatie goed delen en verwerken. Modality is de draaischijf bij het delen van die data, zoals bijvoorbeeld bij Melding Container Achterland (MCA).

MCA en integrale planning
Binnenvaartbezoeken en -containers worden bij MCA Barge via één portaal voorgemeld bij terminals en depots. MCA Barge levert bovendien de input voor de integrale planning van ieder havenbezoek. Dit levert belangrijke voordelen op, zoals een uniforme werkwijze voor alle terminals en depots en het voorafgaand aan voormelding opvragen van de containerstatus.

Diverse maatregelen
Wijzigingen in de planning als gevolg van congestie zullen blijven bestaan. Gelukkig wordt het probleem op verschillende manieren aangepakt. Ten eerste fysiek: door het aanleggen van extra ligplaatsen voor binnenschepen.

Verder zijn het de grotere partijen die op basis van ‘fixed window’ afspraken bij de zeeterminals de vertraging in de zeehaven tot een minimum proberen te beperken.

Voor partijen die niet de volumes hebben om zulke afspraken te maken is de oprichting van het Barge Transferium Maasvlakte een welkome verbeterstap geweest.

BTM is een samenwerking tussen Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en een consortium van inland terminals en barge-operators. Bij deze samenwerking stelt ECT op afgesproken dagen en tijden een stuk kade met kraan en kraanteam ter beschikking aan het consortium tegen een vast tarief.

De barge-operators nemen bij BTM zelf de planning voor hun rekening en de deelnemende partijen bepalen in onderling overleg wanneer en hoe vaak zij voor de kade komen. Ook bij dit initiatief is het digitaal delen van informatie essentieel om het bovengenoemde ‘onderling overleg’ te laten slagen.

API
Moderne systemen maken bij de uitwisseling van gegevens gebruik van zogenaamde API’s (Application Programming Interfaces). Het grote voordeel van die techniek is de snelheid en standaardisatie. De binnen de API aangeboden informatie is direct beschikbaar voor alle gebruikers in de keten die er technisch gebruik van willen en kunnen maken.

Juist een crisis als de Suez-stremming maakt duidelijk wat digitale informatie de ketenpartijen kan opleveren. Modality deelt en verwerkt de data voor u, opdat uw klanten niet of nauwelijks geraakt worden door verstoringen.

Wilt u weten wat het delen en verwerken van data voor uw organisatie betekent? Wij lichten de mogelijkheden graag toe in een persoonlijk gesprek. Via onderstaande knop kunt u direct contact opnemen.

Contact


Customer Service Monitor biedt grip op intermodaal containertransport
Customer Service Monitor biedt grip op intermodaal containertransport

Modality introduceert toolset voor real-time monitoring
Customer Service Monitor biedt grip op intermodaal containertransport

Uw klanten hechten groot belang aan actuele informatie over de voortgang van het transport van hun containers. En niet voor niets: just in time levering is voor veel bedrijven een essentiële business-voorwaarde. Om het monitoren van de processen in de supply chain in real-time mogelijk te maken ontwikkelde Modality de Customer Service Monitor (CSM).

In de praktijk zijn bij het intermodale, en vaak internationale containertransport veel schakels onderdeel van de supply chain. Acties van alle betrokken partijen hebben invloed op de betrouwbaarheid van het transportproces. Als al die betrokkenen data uit de keten met elkaar delen, kan de status van het transport op een centrale plaats gemonitord worden. In het ideale geval is dan bij u als de regisseur van het transport de status en positie van elke individuele container bekend in de keten tussen zeehaven en achterland.

Selectie op basis van prioriteit
Het is daarbij vooral van belang dat afwijkingen in de transportketen bij de customer service medewerkers direct opvallen. Dit om snel noodzakelijke acties te kunnen ondernemen bij het inspelen op incidenten. Processen die volgens planning verlopen kunnen minder prominent naar voren treden. De CSM van Modality biedt u een “Priority view”, waarbij de containers op basis van prioriteit worden gesorteerd en gepresenteerd. Dit helpt uw medewerkers bij het maken van de juiste keuze bij het afhandelen van issues in volgorde van belangrijkheid.

Op elk moment in de transportketen kan de CSM een rol spelen. Zo controleert het systeem of de klantorder alle noodzakelijke gegevens bevat. En de CSM ondersteunt uw medewerkers met indicators om de ordergegevens op het juiste moment compleet te krijgen. Als onderdeel van de CSM kan de gebruiker binnen het Modality-systeem vaste formaatdefinities vastleggen en die koppelen bijvoorbeeld aan een specifieke carrier, zodat het systeem deze referenties bij binnenkomst op correctheid kan controleren. Hierbij wordt dan gecontroleerd of de ingevoerde referenties voldoen aan de vastgelegde formaatdefinities.

Haalbaarheid workflow
Aan de hand van de geplande uitvoering van het transport en de daarin vastgelegde data wordt voortdurend de haalbaarheid van de workflow bewaakt. Vertraging in een bepaald stadium, bijvoorbeeld in de zeehaven, heeft immers invloed op het totale proces. De data van geplande acties elders in de keten moeten dan efficiënt aangepast kunnen worden.

Monitoring van het transport tot op het niveau van individuele containers is mogelijk doordat de CSM van Modality via verschillende interfaces data van een groot aantal partijen kan consolideren en analyseren. Denk daarbij niet alleen aan de mogelijkheid voor uw klanten hun order per EDI aan te leveren, wat bijdraagt aan de kwaliteit van de orderverwerking, maar ook aan gegevens van de deepsea-carriers die beschikbaar zijn binnen platforms als Portbase. Speciaal door Modality ontwikkelde Apps stellen binnenvaartschippers en chauffeurs in staat de status van het transport per barge of truck direct digitaal te communiceren.

Modality introduceert toolset voor real-time monitoring


Filterbaar overzicht
Het CSM is ontwikkeld voor een overzichtelijk gebruik over twee schermen of een ultrawide scherm. Het is een volledig filterbaar overzicht waarmee de gebruiker met pro-actieve kleuringen en een grote set aan hulpfuncties heel snel de probleemtransporten die actie behoeven kan signaleren. Het CSM kan geïntegreerd worden in elk Modality ICMS-systeem als aanvulling op de traditionele transportorder-registratie.

Met de Customer Service Monitor geeft Modality u een tool in handen waarmee de meest actuele data over het transportproces eenvoudig gevisualiseerd wordt. Zo kan tot op het niveau van individuele containers de voorgang gevolgd, bewaakt en geanalyseerd worden. En kunnen uw medewerkers anticiperen als het transport anders verloopt dan gepland.

Wilt u deze module in uw bestaande systeem integreren? Neem dan contact op!
Contact

Wij gebruiken cookies om onze website te optimaliseren en continu te verbeteren. Door deze site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. U vindt meer informatie over cookies in onze cookieverklaring.